Go to content
You are here: Frontpage Høring om auksjon i 1800 MHz-båndet
Last update

Høring om auksjon i 1800 MHz-båndet

Frekvensene som skal tildeles i auksjonen er de tre blokkene som ikke ble tildelt i fjorårets auksjon. Post- og teletilsynet (PT) hører nå bransjen om rammene for tildelingen. Høringsfristen er fredag 2. mai 2014.

Samferdselsdepartementet (SD) har besluttet at frekvensene 1710-1725 MHz / 1805-1820 (2 x 15 MHz) skal tildeles gjennom en åpen konkurranse i form av auksjon. SD har delegert oppdraget med gjennomføring av auksjonen til PT jf. brev fra SD datert 28. mars 2014.

PT har i høringsdokumentet beskrevet de overordnede rammene for auksjonen. PT gjør særlig oppmerksom på at det er angitt flere ulike forslag knyttet til auksjonsformatet og regler for plassering i 1800 MHz-båndet. PT ønsker bransjens innspill på forslagene før utkast til auksjonsregler utarbeides. Et samlet utkast til auksjonsregler vil bli sendt på høring på et senere tidspunkt. I den forbindelse vil PT også legge frem en overordnet tidsplan for tildelingen.

Høringsinnspill sendes på e-post til firmapost@npt.no med kopi til rwh@npt.no innen høringsfristen fredag 2. mai 2014. PT vil offentliggjøre høringsuttalelsene så snart som mulig etter høringsfristens utløp. PT ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber PT om at dette fremgår klart og tydelig.

Høringssvar